ลำใย       สวนดอกเยบีร่า       มะม่วง       ผักกวางตุ้ง      
ยางพารา
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
ต้นยางแข็งแรง หน้ายางนิ่ม กรีดได้น้ำยางดี มีคุณภาพ