มันสำปะหลังในดินทราย       สตอเบอรี่       ซุปเปอร์       เขียว      
ยางพารา
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
ต้นยางแข็งแรง หน้ายางนิ่ม กรีดได้น้ำยางดี มีคุณภาพ