แปลงคะน๊า       ซุปเปอร์กรีน       สวนมะลิ       ข้าวโพด      
ถั่วเขียว
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
ต้นถั่วเขียว ฝักสมบูรณ์มากๆเมื่อใช้อีเขียว