สวนกล้วยไม้       ผักกวางตุ้ง       สวนดอกเยบีร่า       มันสำปะหลังในดินทราย      
ถั่วฝักยาว
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
ลูกค้าลองจริงกับถั่วฝักยาว รายงานผลมาว่าอีเขียว ใช้ได้ผลจริงๆ