มะม่วง       อีเขียวกับมะขาม       ข้าวกอใหญ่       มะนาวเป็นโรคแคงเกอร์      
ถั่วฝักยาว
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
ลูกค้าลองจริงกับถั่วฝักยาว รายงานผลมาว่าอีเขียว ใช้ได้ผลจริงๆ