ข้าวกอใหญ่       มะขาม       มะนาวเป็นโรคแคงเกอร์       อีเขียว      
แตงกวา
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
สวนแตงกวา ฉีดอีเขียว แล้วลูกดกเก็บเกี่ยวไว