มะระ       พืชทุกชนิดชื่นชอบ       ข้าวโพดลูกค้า       มะนาวเป็นโรคแคงเกอร์      
แตงกวา
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
สวนแตงกวา ฉีดอีเขียว แล้วลูกดกเก็บเกี่ยวไว