ข้าวกอใหญ่       ซุปเปอร์กรีน       มัน 2 และ 6 เดือน       ลิ้นจี่ จ.เชียงราย      
มัน 2 และ 6 เดือน
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
ผลการใช้อีเขียวกับมันสำปะหลัง 2 เดือน และ 6 เดือน หัวใหญ่มากจริงๆ