ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
 แนะนำอีเขียว      ลำใย         มันสำปะหลัง         เปรียบเทียบต้นข้าว