ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
 แนะนำอีเขียว      ส้มเขียวหวาน         สวนแตงกวา         มันสำปะหลัง 1 เดือน