ข้าวกอใหญ่       มะม่วง       แปลงคะน๊า       หน่อไม้ฝรั่ง      
มัน 2 และ 6 เดือน
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
ผลการใช้อีเขียวกับมันสำปะหลัง 2 เดือน และ 6 เดือน หัวใหญ่มากจริงๆ