ถั่วเขียว       สวนกล้วยไม้       มันสำปะหลังในดินทราย       ปลูกพริก      
ซุปเปอร์
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล

ซุปเปอร์กรีน
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล